Tập huấn cho Nhân viên y tế tại OUCRU
Ảnh:  Phòng Kết nối Khoa học với Công chúng OUCRU, Việt Nam

Một phần quan trọng của việc cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe chất lượng là đảm bảo chính những người điều trị được chuẩn bị tinh thần và được đào tạo một cách chuyên nghiệp. Giao tiếp rõ ràng và hỗ trợ giữa nhân viên nghiên cứu y khoa với người bệnh hoặc cộng đồng cũng là điều then chốt cho nghiên cứu y sinh đảm bảo về mặt đạo đức và hiệu quả. Nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe với chất lượng cao chỉ được cung ứng khả thi khi nhân viên y tế được sự hỗ trợ về giao tiếp, cảm xúc và phù hợp với nhu cầu thực tế. Các tài liệu tập huấn có sẵn trong phần này được xây dựng để hỗ trợ sự phát triển chuyên nghiệp dành cho nhân viên tế nâng cao hơn nữa về năng lực chuyên môn của họ.

A key part of improving quality healthcare outcomes is ensuring that those who deliver treatment are themselves emotionally prepared and professionally trained. Clear and supportive communication between medical research staff and patients or the community is also key to ethical and effective biomedical research.  Delivering high quality research and care is only possible if healthcare workers receive the communication, emotional and practical support they need. The training available in this section was developed to provide professional development support to healthcare workers to further enhance their professional capacities. 

TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ  (OUCRU)

Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford, Chương trình Kết nối Y tế và Cộng đồng (HEP), Việt Nam hỗ trợ các nhân viên công tác xã hội bệnh viện và nhân viên y tế tại các địa bàn hợp tác thực hiện nghiên cứu– cả trong bệnh viện lẫn cơ sở y tế tại cộng đồng. Qua chương trình, các khóa tập huấn sử dụng các phương pháp có sự tham gia của người học để nâng cao kỹ năng giao tiếp, giúp nhân viên y tế hỗ trợ người tham gia nghiên cứu, người bệnh và cộng đồng một cách hiệu quả. Các tập huấn cũng nhằm mục đích tăng cường các mối quan hệ cá nhân cũng như làm giảm căng thẳng, vì điều này cản trở cho việc cung cấp chăm sóc sức khỏe chất lượng và có sự thấu cảm. Các hoạt động nghiên cứu và kết nối cộng đồng cũng được thực hiện để hiểu rõ và hỗ trợ nhân viên y tế qua nhiều môi trường (từ những bệnh viện đông đúc tại thành phố đến những cơ sở y tế tại cộng đồng xa hơn) có những thách thức về các dịch vụ và chăm sóc sức khỏe.

The Oxford University Clinical Research Unit Healthcare Engagement Programme (HEP) supports medical social workers and healthcare workers in their research partner sites in both hospital and community-based care environments.  Through the programme, training is offered using participatory methods to enhance communication skills, enabling healthcare workers to effectively assist research participants, patients and communities. The trainings also aim to enhance interpersonal relationships and reduce stress, which makes it difficult to provide compassionate and quality healthcare. Research and engagement activities are also undertaken to better understand and support healthcare workers  across a range of settings (from busy city-based hospitals to more remote community health settings) with a variety of health service  and medical care challenges.

Tập Huấn Cho Nhân Viên Y Tế tại Bệnh viện | Hospital Healthcare Worker Training
Tập huấn cho Nhân viên y tế Cộng đồng | Community Healthcare worker Training