NHÓM BIÊN SOẠN:

Bác sĩ Phạm Ngọc Thanh
Thạc sĩ Nguyễn Bích Phương

Phòng Kết Nối Khoa Học với Công chúng, Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU), Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thông tin liên hệ: publicengagement@oucru.org  

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TẬP HUẤN 

Xung đột là tất yếu, mỗi nhân viên y tế phải học cách giải quyết xung đột một cách có hiệu quả trong tập thể làm việc chung với nhau. Xung đột có thể là động lực cho phát triển hoặc cản trở sự phát triển tùy thuộc vào cách tiếp cận giải quyết xung đột.

Sau tập huấn, người học sẽ:

 • Nắm được khái niệm về xung đột.
 • Nắm được các mức độ xung đột.
 • Nắm được nguyên nhân gây xung đột.
 • Nắm được các dấu hiệu xung đột.
 • Nắm được cách xử lý xung đột.

2. CẤU TRÚC TẬP HUẤN & THỜI GIAN TẬP HUẤN:

Tổng thời lượng: 120 phút

Phần Nội dung Phương pháp Thời lượng
1 Khởi động
Xung đột là gì?
Học viên trả lời trên chat hoặc mentimeter 10 phút
2 Tìm hiểu các mức độ xung đột Bài trình bày có tương tác 10 phút
3 Phân tích những nguyên nhân gây xung đột Chia sẻ trên chat hoặc mentimeter
Bài trình bày có tương tác
Xem video và thảo luận về giao tiếp với đồng nghiệp
20 phút
4 Tìm hiểu các dấu hiệu xung đột Chia sẻ trên chat hoặc mentimeter
Bài trình bày có tương tác
30 phút
5 Tìm hiểu cách xử lý xung đột Trình bày có tương tác
 • Kỹ năng lắng nghe với cả cơ thể
 • Các bước xử lý xung đột
30 phút
6 Tổng kết sau tập huấn
Đánh giá tập huấn
Bài trình bày
Phiếu Khảo sát
20 phút

3. TÀI LIỆU TẬP HUẤN

 1. Chương trình tập huấn - Dành cho tập huấn viên [pdf]
 2. Tài liệu tham khảo - Dành cho người tham gia tập huấn [pdf] [tài liệu tiếng Anh]
 3. Ghi hình buổi tập huấn [video]
 4. Tiểu phẩm Giao tiếp với đồng nghiệp - Y Dược Bắc Ninh [video]