Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019

by Jianbo Lai, MSc, Simeng Ma, MSc, Ying Wang, MSc, Zhongxiang Cai, MD, Jianbo Hu, MSc, Ning Wei, MD, Jiang Wu, MD, Hui Du, MD, Tingting Chen, MD, Ruiting Li, MD, Huawei Tan, MD, Lijun Kang, MSc, Lihua Yao, MD, Manli Huang, MD, Huafen Wang, BD, Gaohua Wang, MD, Zhongchun Liu, MD, Shaohua Hu, MD
22nd May 2020 • comment

Optimism of health care workers during a disaster: a review of the literature (2011)

by Noga Boldor, Yosefa Bar-Dayan, Tova Rosenbloom, Joshua Shemer, Yaron Bar-Dayan
22nd May 2020 • comment